Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 5:20

20“Dɔ́k ká amɛm ɛkɛrákap Mandɛm, mǎnte, mǎngati bo yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ ɛ̌ti nɛpɛ́m nɛkɔ ɛnɛn.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index