Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 5:21

21Nɛ́yí nɔ́kɔ́, bárɔ́k bachwe amɛm ɛkɛrákap Mandɛm bábhó bɛtɔŋ bo mbɔ ɛnyǔ ángɛl aghati bhɔ.

Mǔngo bachiǎkap nɛ nkwɔ́ ywi bábhɨŋɨ bǒbati ɛtɔk Israɛl mankɛm, bákɛ́m ɛchɛmɛ, bachyɛ ɛyɔŋ bɛ mandɔ́k mamfɛrɛ bǒnto ɛkɛrɛ́kɛnɔŋ mantwɔ nɛ bhɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index