Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 5:23

23“Sɛ́rɔŋ, sɛghɔ babhǐnywɔp femfé, nɛ babhabhɛri nɛfí téé, kɛ sɛ́nɛ́nɛ́ nɔ́kɔ́ babhǐnywɔp, sɛbhɨkɨ ghɔ́ yɛ̌ mmu amɛm.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index