Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 5:25

25Ɛbhɨkɨ tat, mmu amɔt achwe aghati bhɔ bɛ, “Ghók ká, bo abhɛn bǎfé ɛkɛrɛ́kɛnɔŋ ɛ́yu, báchí awu amɛm ɛkɛrákap téé bátɔ̀ŋ bo.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index