Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 5:26

26Mǔnti babhabhɛri ɛkɛrákap nɛ bǒbhi bárɔk basɔt bǒnto, kɛ bákɛ tɔk bɔ́ awɔ amʉɛt ndǔ báchày bɛ bo bákɛ́ tɛmti bɔ́ nɛ batay mangway.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index