Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 5:27

27Bápɛ́rɛ́ nɔ́kɔ́ nɛ bhɔ, bakʉ bɔ baté bɛsí ɛchɛmɛ bǒbati ɛtɔk. Mǔngo bachiǎkap abhɛ́p bɔ́ bɛ

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index