Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 5:28

28“Sɛ́yɛp be batu bɛ bǎkɛ́ pɛrɛ rɛm yɛ̌nyɨŋ ndǔ nnyɛ́n mmǔ-nɛ? Yɛ̌ nɔ, bǎtàk mbok Yesu amɛm Yerúsalɛm nkɛm nɛ bǎyàŋ bɛkʉ ɛmbak bɛ bɛsɛ́ kɛ sɛ́kʉ́ báwáy yi.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index