Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 5:3

3Kɛ Píta abhɛp yi bɛ, “Ananías, ndaká yí ɔ́rɔ́ Satan ánkó wɔ́ antí bɛ ɔ́nsé nsé ntá Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ nɛ ɔrɔ mbɔk nkáp anɛ ɔ́tí mmɨk ansɛm?

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index