Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 5:30

30Mandɛm bachǐmbɨ bhɛsɛ́ akʉ Yesu mmu báwáy ndu bago yi ndu ɛkotákátí ampɛtnsɛm ndu nɛpɛ́m.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index