Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 5:31

31Mandɛm akósí yí amfay, afyɛ́ ndǔ nɛbhʉɛt kɛnókó bɛ ambak Mǔntí nɛ Mpɛmɛ, bɛ́ ánchyɛ́ bo Israɛl mbi bɛtɨknsɛm ndǔ bɛbʉ́ bhap Mandɛm amfoŋori bhɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index