Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 5:32

32Sɛ́ghàti bo mɛnyɨŋ ɛbhɛ́n sɛ́ghɔ́ nɛ amɨ́k mbɔ batísiɛ, nɛ Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ mmu Mandɛm achyɛ́ ntá bo abhɛn bághòk yi achi ntísiɛ nkwɔ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index