Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 5:33

33Bǒ ɛchɛmɛ bǒbatí ɛtɔk bághókó nɔ́kɔ́ nɔ, batɨ ábe bhɔ tontó. Bábho bɛyaŋ mbi ndu bɛ́way bǒnto Yesu.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index