Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 5:36

36Dɨŋɨ́ ká bɛ Tiódas árɛ̀m nyaka bɛ yi achi nnɛ́m mmu. Bǒ mbɔ batí bɛsǎ ɛsa (400) babhak bákoŋo bhi. Báwáy nɔ́kɔ́ yi, bakoŋo bhi bhɔ bátáka, nsóŋó ɛyi amay.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index