Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 5:37

37Ɛ́tárɛ́ nɔ́kɔ́, Júdas mmu Gálili nkwɔ afú mpok básɔ̀t mpǎy bho. Aya mbɔk bho báré koŋo yí. Yi nkwɔ agú, nɛ bɛyǎ bo abhɛn bákòŋo nyaka yi bátáka.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index