Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 5:38

38Bɛ́yɨŋɨ yɛ ndak anɛ, nchí ghati beka bɛ mǎndɔ́ bǒbhɛn, bǎkɛ́ kʉ bhɔ́ yɛ̌nyɨŋ. Mbák nkaysi-nɛ, nɛ mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɔ batɨ̌ bɛkʉ bɛfu chí ntá nkwǎ, chɔŋ mánkwɛn.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index