Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 5:4

4Mpok ɔ́bhɨ́kɨ́ re tí yɔ́, mmɨk achi nyaka chi ayɛ. Nɛ mpok ɔ́tí yɔ́ nkáp abhak chi aywɛ. Ndaká yí ɔkaysi bɛkʉ ɛnɛ ɛnyǔ ɛnyɨŋ? Ɔsensé chi ntá Mandɛm, puyɛ̌ ntá nkwǎ!”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index