Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 5:40

40Bábhɨ́ŋɨ́ nɔ́kɔ́ yɛ bǒnto Yesu, badɛn bɔ, básɛ́mti bhɔ bɛ bákɛ́pɛrɛ rɛm yɛ̌nyɨŋ ndu nnyɛ́n Yesu, barɔ bɔ mándɔ́k.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index