Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 5:41

41Bǒnto báfú bárɔ ɛchɛmɛ bǒbati ɛtɔk bárɔ́k nɛ maŋák mbɔnyunɛ Mandɛm aghɔ bɛ bɔ bakway bo abhɛn bábhɔ̀ŋ kɛyɔ́rɛ́ ɛ̌ti nnyɛ́n Yesu.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index