Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 5:42

42Bɔ kɛrɔ bɛtɔŋ nɛ bɛ́gháti bo Mbok Ndɨ́ndɨ́ bɛ Yesu chi Mpɛmɛ Mandɛm afyɛ́ nyaka bariɛp bɛ ǎtò. Báre kʉ nɔ yɛ̌ntɨkɨ nywɔp amɛm ɛkɛrákap Mandɛm nɛ amɛm bɛkɛt ɛbhap.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index