Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 5:5

5Nɛghók Ananías ághókó bɛyɔŋ ɛbhɛn, akwɛ́n amɨk agú. Bɛyǎ bɛcháy bɛ́kɛm yɛ̌ntɨkɨ mmu anɛ ághoko ndak anɛ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index