Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 5:7

7Ɛ́fʉɛ́rɛ́ nɔ́kɔ́ mbɔ maŋɔk nywɔp arat, ngɔrɛ́ Ananías achwe anywɔ́p, yi kɛrɨŋɨ ɛnyɨŋ ɛnɛ ɛfakari.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index