Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 5:8

8Píta abhɛ́p yi bɛ, “Ghatí mɛ tɛtɛp, nkáp ankɛm anɛ́ wɔ nɛ nnɛ́m aywɛ bǎtí mmɨk nɛ?” Akɛmɛ bɛ, “Ɛɛ, yɨŋɨ wu ankɛm nɔ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index