Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 5:9

9Píta arɛm bɛ, “Ná wɔ nɛ nnɛ́m aywɛ bǎká ɛyɔŋ ɛ́mɔt mɛmɔ Ɛfóŋó Mandɛm Acha ɛnyǔ ɛyɔ? Ghok! Bo abhɛn bábhɛ́mɛ́ nnɛ́m aywɛ, báchi afɔ ambǐnywɔp, nɛ chɔŋ mampɔkɔ wɔ nkwɔ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index