Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 6:1

Báyáp bǒbati tándrámɔt bɛ mánkwák bǒnto Yesu

1Mpok yɔ, bakoŋo Yesu báre yá mándɔkɔ nɔkɔ chi ambɨ. Bɛ́táŋá bɛ́kwɛ́n. Bo Israɛl abhɛn bárɛ̀m ɛyɔŋ Grik nkwɔ báré nywinti bɛ abhɛn bárɛ̀m chi ndiɛrɛ ɛyɔŋ bo Israɛl bákɔ̀rɛ mɛnyɨŋ yɛ̌ntɨkɨ ɛwak kɛfyɛ́ ntí ndu bɛchyɛ mánkwɛ́sɛ́ bhap.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index