Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 6:10

10Kɛ bɔ kɛkwáy bɛkɛmɛ ɛnyɨŋ ɛnɛ yi árɛ́mɛ́ nɛ nɛrɨŋɨ́ndak ɛnɛn Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ achyɛ yi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index