Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 6:11

11Bákú bo mámpu bɛ bághok ndǔ yi árɛ̀m ɛbʉ́bʉ ɛ̌ti Moses nɛ ɛ̌ti Mandɛm.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index