Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 6:12

12Ɛnyu yɔ kɛ̌ mányɨkɨsí batɨ̌ bǒ batí ɛtɔk amɛm, nɛ batɨ batɔŋ ɛbhé Mandɛm, nɛ batɨ bǒ mankɛm. Bákɛ́m yɛ Stífin barɔk bɛsí ɛchɛmɛ bǒ batí ɛtɔk nɛ yi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index