Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 6:13

13Bátwɔ́ nɛ batísyɛ ákwárɛ́ abhɛn bárɛ́mɛ́ bɛ, “Mmǔ-nɛ apú rɔ bɛrɛm ɛbʉ́bʉ mpoknkɛm ɛ̌ti ɛkɛrákap Mandɛm ywɛsɛ́ nɛ nɛ ɛ̌ti ɛbhé Moses.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index