Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 6:15

15Bǒ mankɛm abhɛn báchí amɛm ɛkɛrɛ́ manyé chɔkɔ, batɛp Stífin amɨ́k amʉɛt, bághɔ́ bɛ́ bɛsí bhi bɛ́yibhiri bɛrɔbhɛ ghɔɔ chi mbɔ ɛbhɛ́n ángɛl Mandɛm.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index