Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 6:2

2Ɛkʉ bǒnto Yesu batí byó nɛ apay bábhɨŋɨ nkwɔ bakoŋo Yesu bárɛm bɛ, “Ɛpú chak bɛ sɛndɔ bɛghati bho Ɛyɔŋ Mandɛm, sɛ́ndɔbhɛ taŋ chi baraká nɛnyɛ́.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index