Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 6:3

3Bɔ̌ma, yap yɛ ka bǒbati tándrámɔt. Bábhɔŋ bɛbhak bo abhɛn bo bárɛ̀m ɛrɨ́rɨ́ ɛ̌ti yap, mámbak bo abhɛn Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ achi nɛ bhɔ sayri, nɛ mámbak barɨŋɨ́ndak. Yap ka bhɔ́. Sɛ́kway bɛchyɛ bhɔ bɛtɨk ɛbhɛn.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index