Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 6:4

4Mbák ɛchi nɔ́, chɔŋ sɛ́mbɔ́ŋ mpok bɛchyɛ mmʉɛt ndǔ nɛnɨkɨ́mʉɛt, nɛ ndu bɛ́ghati bho Mbok Ndɨ́ndɨ́ nɛ ndu bɛ́tɔŋ Ɛyɔŋ Mandɛm.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index