Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 6:5

5Bǒnkwɔ mankɛm bábhɔ́ŋ maŋák ɛ̌ti ɛnyɨŋ ɛnɛ bǒnto barɛmɛ. Báyáp Stífin mmu amɔt anɛ abhɔŋɔ nɛka nɛ Yesu tontó nɛ Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ achi nyaka nɛ yi mpoknkɛm. Báyap Fílip nkwɔ́, nɛ Prokórɔs, nɛ Nikanɔ́, nɛ Tímɔn, nɛ Pamɛ́nas, nɛ Níkolas, kɛnkɔ anɛ áfú nyaka Antiɔk. Anáŋ áchyɛ̀ nyaka Mandɛm kɛnókó mbɔ ɛnyǔ bo Israɛl bákʉ̀ kɛ ǎnoko Yesu.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index