Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 6:7

7Ɛyɔŋ Mandɛm ɛ́re go ɛndɔk nɔkɔ chi ambɨ, nɛ mpǎy bakoŋo Yesu ayá tontó amɛm ɛtɔk Yerúsalɛm. Bɛyǎ bachiǎkap Mandɛm nkwɔ́ báre noko Mbok Ndɨ́ndɨ́.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index