Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 6:9

9Mbɔk bo báfate bábhó bɛkɛm ɛpʉ́ítí nɛ yi. Bábhak bǒ ɛkɛrɛ́ nɛnɨkɨ́mʉɛtí ɛnɛ bo abhɛn báfɛ́rɛ́ ndǔ kɛsɛm. Ɛnyu ɛyɔ kɛ bábhɨŋɨ nyaka yɔ. Bábhák bo Israɛl abhɛn bafu Síren nɛ mmu Aleksánda. Bɔ́bhɔ nɛ bo Israɛl bachak abhɛn bafu atú Silísha nɛ Esia bare kɛm ɛpʉ́ítí nɛ Stífin.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index