Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 7:1

Kɛpɨ ɛkɛ́n Stífin árɛ́mɛ́ bɛsí bataŋá manyé

1Mǔngo bachiǎkap Mandɛm abhɛ́p Stífin bɛ “Ɛchi tɛtɛp bɛ ɔkʉ barak anɛ bárɛ̀m nɔ bɛ ɔkʉ?”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index