Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 7:10

10afɛrɛ yí ndǔ bɛsɔŋɔri ɛbhi mɛnkɛm, atɔ́ŋ yi bɛrɨ̌ndu, nɛ achyɛ́ yi nɛrɨŋɨ́ndak bɛsí Mfɔ Íjip. Mfɔ Íjip achyɛ yi bɛtaŋ amfǎy ɛtɔk Íjip ɛnkɛm, nɛ ɛkɛt ɛyi ɛnkɛm.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index