Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 7:12

12Jekɔ́p ághókó nɔ́kɔ́ yɛ bɛ nɛnyíɛ́ nɛchi Íjip, ató bachi bhɛsɛ arɛ́. Ɛbhak ndɔŋ anɛ mbɨ anɛ bɔ́ bárɔ́ŋɔ́ Íjip.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index