Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 7:27

27Kɛ anɛ áyáŋ ntɨ mpay, apuri Moses, abhɛ́p yí bɛ, ‘Agha ákʉ́ wɔ mfɔ nɛ ntaŋá manyé yɛsɛ́?

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index