Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 7:37

37Nkúbhɛ́ Moses-nɛ árɛ́mɛ́ nyaka ntá bo Israɛl bɛ, ‘Chɔŋ Mandɛm anchyɛ bhe ndɛmɛkɛpɨ̌ntɨ achak anɛ áfù ndu nkwɔ yɛka mbɔ ɛnyǔ achyɛ mɛ ntá yɛka.’

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index