Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 7:42

42Kɛ Mandɛm atɨknsɛm ntá yap akpɨk arɔ bɔ mánchyɛ̀ nɔkɔ kɛnókó ntá mmok, nɛ ntaŋ nɛ mambě mfay mbɔ bɔmandɛm abhap, mbɔ ɛnyu ɛchi amɛm bɛkáti barɛmɛ́ kɛpɨ̌ntɨ bɛ,

‘Bo Israɛl! Mpok anɛ bǎkɔ̀ amɛm baso ndǔ mamiɛ́ bɛsa bɛ́páy, ntá yá kɛ̌ báwày nyaka nnya mánchyɛ̀ nɔkɔ akap kɛ?

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index