Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 7:43

43Bǎpɔkɔ nyaka ɛ́tɛm ɛnɛ́ mandɛm nsé anɛ áká nyɛ́n bɛ Mɔ́lɔk.

Nɛ nɛmbe ɛnɛn mandɛm nsé Ráfan.

Nɛ mɛnyɨŋ ɛbhɛn bǎghókó ndu bɛchyɛ bhɔ kɛnókó.

Ɛ̌ti yɔ, chɔŋ mfɛ́rɛ́ be ntó ɛtɔk ɛ́chák bɛfʉɛt Bábilɔn.’

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index