Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 7:49

49‘Mfay chí ɛnɔkɔ́ kɛfɔ ɛya,

nɛ mmɨk chi ɛrwɔ ɛnɛ mɛ́sɨ̀kɨ bɛkak arɛ.

Ntɨkɨ ɛnyǔ ɛkɛt ɔ́kway bɛte ntá ya?

nɛbhʉɛ́t anɛ mɛ̌kwáy bɛywemʉɛt achí nɛ fá?

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index