Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 7:52

52Ntɨkɨ ndɛmɛkɛpɨ̌ntɨ bachǐmbɨ bhɛka bábhɨ́kɨ́ chyɛ ɛsɔŋɔri? Nɛ báwày nyaka barɛmɛ́ kɛpɨ̌ntɨ Mandɛm abhɛn bárɛ́mɛ́ mbɨ mbɨ bɛ, Mmɔ̌ bɛtok anɛ achí chak bɛsí Mandɛm ǎtwɔ̀. Yí wu kɛ bǎtí nɛ bǎwáy.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index