Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 8

1aSɔ̌l abhak arɛ́ téé, aka bɛ́ ɛrɨ mángwáy Stífin.

Sɔ̌l are chyɛ bǒnkwɔ bɛyǎ nɛnyok

1bBɛ́bhó ɛwak ɛyɔ, báré chyɛ nkwɔ Yesu abhɛn báchí Yerúsalɛm bɛyǎ nɛnyok. Ɛkʉ bɔ́ mankɛm bábʉɛ́ bataka atú ɛtɔk Judɛ́ya nɛ átú Samária ankɛm. Ɛrɔp chi bǒnto Yesu bɔ́bhɔ́ amɛm ɛtɔk Yerúsalɛm. 2Baway nɔkɔ Stífin, mbɔk bo abhɛn báchyɛ̀ Mandɛm kɛnókó bápɔ́kɔ yi bárɔ́k bábhɛ́mɛ, nɛ bádi yi tontó. 3Mbák chi Sɔ̌l, are yáŋ mbi mɛ́nɛ́mɛ bǒnkwɔ Yesu. Ɛ́kʉ abho bɛ́chwé ɛkɛt nɛ ɛkɛt anja nɔkɔ abhɛn mánókó, baghɔrɛ́ nɛ babhakanɛm, amfyɛ nɔkɔ ɛkɛrɛ́kɛnɔŋ.

Bɛyǎ bǒ-Samaria mánóko mpok Fílip aghati bɔ Mbok Ndɨ́ndɨ́

4Bakoŋo Yesu abhɛn bábʉɛ̀ bátáka mbankɛm báre kɔ mángati nɔkɔ Mbok Ndɨ́ndɨ́ ɛ̌ti Yesu. 5Anɛ bábhɨŋɨ bɛ Fílip arɔk ɛtɔk ɛ́gho atú Samária angati nɔkɔ mbok ɛ̌ti Mpɛmɛ Mandɛm afyɛ́ nyaka bariɛp bɛ ǎtò. 6Akʉ mɛnyɨŋɨ́ maknkay arɛ́. Bo baghɔ nɔkɔ nɔ, bɛyǎ bhap báre tá batú sayri ndu bɛghok mɛnyɨŋ ɛbhɛn yí árɛ̀m. 7Bɛfóŋó bɛbʉ́bɛbʉ ɛbhɛ́n bɛ́sɔ̀ŋɔri bo bɛ́re rɔ bhɔ mɛ́mbɨkɨ nɔkɔ nɛ ɛyɔŋ ɛtaŋataŋ. Bɛyǎ bo abhɛn bachi bhʉrɛ́ nɛ bakɛm bátaŋ nkwɔ. 8Ɛkʉ bɛyǎ maŋák abhak nɛ bǒ ɛtɔk ɛgho Samária ɛyɔ.

9Mmǔfú anɛ áká nnyɛ́n bɛ́ Símun achí nyaka ɛtɔk ɛyɔ nkwɔ. Abhak mǔnjɔ. Anaŋ ákʉ̀ nyaka mɛnyɨŋ ɛbhɔ ndu ɛrɔri mpok, andɛmɛ nɔkɔ bɛ́ yí achí ɛtaŋtí mmu. Bǒ Samária babhak maknkay bɛ́ghɔ mɛnyɨŋ ɛbhɛn yi ákʉ̀. 10Bɔ mankɛm, manɛ́m bo nɛ ndɛ́ndɛ́mɛ́ bho bare tá batú bɛghok mɛnyɨŋ ɛbhɛn yi ághàti bhɔ, mándɛmɛ nɔkɔ bɛ, “Mmǔ-nɛ chi mmu Mandɛm anɛ bábhɨ̀ŋɨ bɛ Ɛtaŋtǐ mʉ.” 11Barak mandɛm nsé anɛ yi ákʉ̀ ndu ɛrɔ́ri mpok, akʉ bo báre ta batú bɛghók mɛnyɨŋ ɛbhɛn yi árɛ̀m. 12Fílip átwɔ́ nɔ́kɔ́ nɛ Mbok Ndɨ́ndɨ́ ɛ̌ti ɛnyu Mandɛm abhak nɛ bǒbhi mbɔ Mfɔ wap nɛ ɛ̌ti Yesu Kristo, baghɔrɛ́ nɛ babhakanɛm bábho mɛ́nóko mándɔkɔ nɔkɔ bɛ mánjwiti bhɔ́. 13Yɛ̌ Símun nkwɔ́ anoko bájwíti yí. Bájwítí nɔ́kɔ́ yí, abhat mmʉɛt nɛ Fílip, ankoŋo nɔkɔ yi yɛ̌ntɨkɨ ɛbhak. Nyu arɔp yi fuu ɛ̌ti bɛrɛmɛ mɛnyɨŋɨ́ maknkay ɛbhɛ́n Fílip ákʉ̀, nɛ ɛ̌ti bɛrɨŋ ɛbhɛ́n Mandɛm áfʉɛ̀t ntá Fílip antɔŋ nɔkɔ.

14Bǒnto abhɛn Yerúsalɛm bághoko nɔkɔ bɛ bǒ-Samaria mánoko Ɛyɔŋ Mandɛm, bátó Píta nɛ Jɔ̌n arɛ́. 15BɔPíta bachwɔp nɔkɔ Samária, bare nɨkmʉɛt bɛ́ Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ ántwɔ ntá bo abhɛn mánóko Yesu. 16Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ abhɨkɨ re twɔ nyaka ntá yɛ̌ mmu wap. Yɛ̌ nɔ, manaŋ bajwiti nyaka bhɔ ndǔ nnyɛ́n Yesu Acha. 17Píta nɛ Jɔ̌n mányáŋa amɔ́ antí bǒbhɛn manɨkmʉɛt, Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ atwɔ́ abhak nɛ bhɔ.

18Símun ághɔ́ nɔ́kɔ́ bɛ́ Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ atwɔ achi nɛ bhɔ́ ndǔ bǒnto mányáŋá bɔ amɔ antí, afɛrɛ nkáp bɛ́chyɛ bǒnto, 19arɛm bɛ, “Kʉ ká mɛnkwɔ́ mbɔ̌ŋ bɛtaŋ bɛ́ yɛ̌ agha anɛ nyáŋá yi amɔ́ anti Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ ántwɔ́ ntá yi.” 20Kɛ Píta akɛmɛ yi bɛ, “Ɛghori ɛ́mpɔ́kɔ́ wɔ́ nɛ nkáp aywɛ! Ɔkáysí bɛ́ ɔ̌kwáy bɛ́ku akap Mandɛm nɛ nkáp na? 21Dɨŋɨ́ bɛ́ ɔbhɨ́kɨ́ bhɔ́ŋ yɛ ɛnyɨŋ ndu bɛtɨk ɛbhɛsɛ́ mbɔnyunɛ ntɨ ɛnɛ nɛ́pú chak bɛsí Mandɛm. 22Ndu ɛchi nɔ, tɨ́k nsɛm ndǔ nkaysi bɛbʉ́ anɛ achi wɔ antɨ ɔ́nɨkmʉɛt ntá Mandɛm Acha. Ngufú chɔŋ amfoŋori nkaysi anɛ achi wɔ antɨ. 23Ngɔ bɛ́ ɔbhɔŋ ɛpɔ̌ mpabhamɨ́k nɛ ɔ́kwɛ̌n nsɛm antɛn bɛbʉ́.” 24Símun aghoko nɔkɔ nɔ, akɛmɛ Píta nɛ Jɔ̌n bɛ, “Bɔta, nɨk ka Mandɛm mmʉɛt ɛ̌ti ya bɛ́ yɛ̌nyɨŋ ɛ́mɔt ɛnɛ bǎrɛ́mɛ́ ɛ́kɛ́ fakari nɛ mɛ.”

25Mánáŋá nɔ́kɔ́ bɛ́ghati bo mbok Yesu nɛ mɛnyɨŋ ɛbhɛn yi akʉ ntá yap, bárɔ́ bare pɛtnsɛm Yerúsalɛm. Báre téé ndǔ bɔ́bɛtɔk Samária mangati nɔkɔ bo Mbok Ndɨ́ndɨ́ ɛ̌ti Yesu.

Mmu Ɛtǒpia anoko Yesu

26Kɛ ángɛl Acha atwɔ́ arɛm ntá Fílip bɛ, “Faté sɛp ndǔ ɛsɨ́ mbi anɛ áfù Yerúsalɛm árɔ̀ŋ Gása”. 27-28Fílip afate abho bɛ́rɔŋ. Ɛ́fákari bɛ́ mmǔ Ɛtǒpia amɔt anɛ afú Yerúsalɛm ndǔ mɛnɨkmʉɛt ápɛtnsɛm ɛtɔk ɛyi amɛm ɛ́kárɨk ɛnɛ mpɔŋɔ́ndɨ́k ɛ́yà. Abhak mǔngo Ɛtǒpia anɛ baghaka nɛ yi kɛ akɛmɛ nyaka ɛfɨŋɨ́ ɛkɛrɛ́ nkáp mbɔ mmu anɛ baghaka yi apu kway nyaka bɛchɛm nɛ bo abhɛn mfɔ ngɔrɛ́ + Mfɔ Ɛtǒpia wu aka nnyɛ́n bɛ Kándas. Ɛnɛ́ yí áchi amɛm ɛkarɨk ɛyi árɔ̀ŋ, are pay ɛkáti ndɛmɛkɛpɨ̌ntɨ Aisáya. 29Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ aghati Fílip bɛ, “Dɔ́k awu kɔ nɔ́kɔ́ kɛ́kwɔ́t nɛ ɛkarɨk ɛyɔ.” 30Fílip ajɛt arɔk kɛkwɔt nɛ yɔ́, aghók ndǔ mmu wu ápày ɛkáti ndɛmɛkɛpɨ̌ntɨ Aisáya. Abhɛ́p yí bɛ, “Ɔ̌bhɔŋ nɔ nɛjwǐmɛm ndǔ ɛnyɨŋ ɛnɛ́ ɔ́pày?” 31Mǔngo Ɛtǒpia wu akɛmɛ bɛ, “Mɛ̌kwáy bɛjwimɛm ná ɛnɛ́ yɛ̌ mmu ábhɨ́kɨ́ nɛ́nɛ angati mɛ?” Abhɨŋɨ yɛ Fílip ánkó ánchɔ́kɔ́ nɛ yí amɛm ɛ́kárɨ́k. 32-33Ɛnyɨŋ ɛnɛ yi ápày ndǔ Ɛkáti Mandɛm ɛbhak bɛ́: “Achí nyaka mbɔ ághɔ́ŋɔmɛ́n anɛ bakɛmɛ bárɔŋ bɛway, mbɔ mɔ́nkwɔmɛ́n anɛ báfɛ̀rɛ ɛmɛnɛ ɛyi, yɛ̌ bɛbɨk yɔ kɛbɨk. Akɛ nɛ́nɛ ɛyɔŋ. Báyɔ́rɛ yi, bataŋ yi, bákpɔ́t nyé ɛni, bachyɛ yi ɛsɔŋɔri ndɛ́ndɛm. Agha ákway bɛtɔŋ bɛ, Yɨŋɨ́ mɔ̌wa nɛ́, ɛnɛ́ bákpɔ́rɛ́ nɛpɛ́m ɛni ambɨ ambɨ fá amɨk?” 34Mǔngo wu abhɛ́p Fílip bɛ, “Ɛ̌tá, ghati mɛ́, ndɛmɛkɛpɨ̌ntɨ asɨ̌ŋ ɛnyɨŋ ɛnɛ yi árɛ̀m nɔ́ ɛ̌ti agha? Arɛm nɔ chí ɛ̌ti mmu áchák kɛ ɛ̌ti mmʉɛt ɛyi?” 35Fílip abho ndǔ nɛbhʉɛt ɛkáti Aisáya wu agháti mǔngo Ɛtǒpia Mbok Ndɨ́ndɨ́ Yesu. 36Báre kɔ mándɔkɔ nɔkɔ. Bágháká nɔ́kɔ́ ndǔ nɛbhʉɛt anɛ manyiɛp achi, arɛm ntá Fílip bɛ, “Yɨŋɨ́ manyiɛp. Ntí achí anɛ bábhɨkɨ bhɔ́ŋ bɛ́jwiti mɛ?” 37[Fílip akɛmɛ yí bɛ, “Mbák ɔ́sɨ́kɨ́ ntɨ ɛnɛ nɛnkɛm nɛ Yesu, mɛ̌kwáy bɛ́jwiti wɔ.” Mmǔ wu akɛmɛ yí bɛ́ “Nnókó bɛ Yesu Kristo chí Mmɔ Mandɛm.”] 38Mǔngo wu achyɛ yɛ ɛyɔŋ bɛ́ mánkʉ ɛ́kárɨk ɛ́nté. Ɛ́té nɔ́kɔ́, bɔ́ nɛ Fílip básɛp báchwe anyɛ́n, Fílip ajwiti yí. 39Báfú nɔ́kɔ́ anyɛ́n, Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ afɛrɛ Fílip arɛ́, mǔngo Ɛtǒpia wu kɛpɛrɛ ghɔ́ yi. Yɛ̌ nɔ, arɔk ambɨ nɛ nɛkɔ ɛni nɛ maŋák. 40Fílip ápɛ́rɛ yɨŋɨ arɔp chí ɛtɔk Asótus. Abho bɛ́ghati Mbok Ndɨ́ndɨ́ arɛ. Arɔk ambɨ bɛ́kʉ nɔ ndu bɔ̌bɛtɔk mankɛm abhɛn báchi ambi kpátɛ mpok yi aghaka Seséria.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index