Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 8:10

10Bɔ mankɛm, manɛ́m bo nɛ ndɛ́ndɛ́mɛ́ bho bare tá batú bɛghok mɛnyɨŋ ɛbhɛn yi ághàti bhɔ, mándɛmɛ nɔkɔ bɛ, “Mmǔ-nɛ chi mmu Mandɛm anɛ bábhɨ̀ŋɨ bɛ Ɛtaŋtǐ mʉ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index