Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 8:11

11Barak mandɛm nsé anɛ yi ákʉ̀ ndu ɛrɔ́ri mpok, akʉ bo báre ta batú bɛghók mɛnyɨŋ ɛbhɛn yi árɛ̀m.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index