Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 8:12

12Fílip átwɔ́ nɔ́kɔ́ nɛ Mbok Ndɨ́ndɨ́ ɛ̌ti ɛnyu Mandɛm abhak nɛ bǒbhi mbɔ Mfɔ wap nɛ ɛ̌ti Yesu Kristo, baghɔrɛ́ nɛ babhakanɛm bábho mɛ́nóko mándɔkɔ nɔkɔ bɛ mánjwiti bhɔ́.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index