Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 8:13

13Yɛ̌ Símun nkwɔ́ anoko bájwíti yí. Bájwítí nɔ́kɔ́ yí, abhat mmʉɛt nɛ Fílip, ankoŋo nɔkɔ yi yɛ̌ntɨkɨ ɛbhak. Nyu arɔp yi fuu ɛ̌ti bɛrɛmɛ mɛnyɨŋɨ́ maknkay ɛbhɛ́n Fílip ákʉ̀, nɛ ɛ̌ti bɛrɨŋ ɛbhɛ́n Mandɛm áfʉɛ̀t ntá Fílip antɔŋ nɔkɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index