Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 8:16

16Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ abhɨkɨ re twɔ nyaka ntá yɛ̌ mmu wap. Yɛ̌ nɔ, manaŋ bajwiti nyaka bhɔ ndǔ nnyɛ́n Yesu Acha.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index